Novice iz občin

Namera o sklenitvi neposredne prodajne pogodbe v k. o. Šturje

Datum: 17.02.2021
Vir: Občina Ajdovščina
Rubrika: Obvestila - občinske nepremičnine

 Na podlagi 52. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnostih, (ZSPDSLS-1, Ur. l. RS št. 11/2018 in 79/2018 ) in 19. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 31/2018), Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a, 5270 Ajdovščina na spletni strani www.ajdovscina.si v rubriki Javna naročila in razpisi, Obvestila – občinske nepremičnine, objavlja

NAMERO

Občina Ajdovščina namerava z interesentom skleniti neposredno prodajno pogodbo za nepremičnino parc. št. 202/23 (37 m²) k. o.  2380 Šturje, za ceno 2.072,00 EUR. Davek in stroške nosi kupec, plačilo kupnine v roku je bistvena sestavina pogodbe.

Posel bo sklenjen po poteku 20 dni od te namere.

Morebitni drugi interesenti za nakup lahko v roku 20 dni od objave te namere podajo izjavo o interesu glede zgoraj navedenih  nepremičnin, in sicer pisno na naslov Občine. V tem primeru bo Občina postopek prodaje ustavila in opravila  postopek javne dražbe oz. javnega zbiranja ponudb, kjer bo izhodiščna oz. izklicna cena enaka zgoraj navedeni ceni, pod to ceno prodaja ne bo izvedena. Za podrobnejše informacije o predmetu prodaje se lahko obrnete po telefonu (05) 365 91 09 ( Barbara Regulj) ali elektronski naslov barbara.regulj@ajdovscina.si .

 

Tadej Beočanin, župan 

Namera z grafično prilogo