Novice iz občin

Odločba o odvzemu statusa javno dobro v k. o. Vipavski Križ

Datum: 15.01.2021
Vir: Občina Ajdovščina
Rubrika: Obvestila - občinske nepremičnine

1.  Ugotovi se, da je nepremičnini parc. št. 2761/6 k.o. 2391 Vipavski Križ, prenehal status javno dobro. 

2. Nepremičnini iz prejšnje točke, ID znak: parcela 2391 2761/6, se po pravnomočnosti te odločbe pri zemljiški knjigi pristojnega sodišča izbriše zaznamba javnega dobra, vpisana v osnovnem položaju nepremičnine pri zapisu imetnika, ter pri imetniku vpiše: matična št. 5879914000, naziv: Občina Ajdovščina, naslov: Cesta 5. maja 6a, 5270 Ajdovščina, pripis »javno dobro v lasti« pa se izpusti.

3. Posebni stroški postopka niso nastali.

Obrazložitev:

Iz  3. člena Zakona o urejanju prostora (Ur. list RS, št. 61/2017, v nadaljevanju: ZUreP-2),  izhaja, da so grajeno javno dobro zemljišča, objekti in deli objektov, namenjeni taki splošni rabi, kot jo glede na njihov namen uporabe določa zakon ali predpis, izdan na podlagi zakona. Iz 247. člena navedenega zakona nadalje izhaja, da status grajenega javnega dobra preneha, če je zemljišče, objekt oziroma njegov del v celoti uničen in ga ni mogoče obnoviti in je zato onemogočena njegova splošna raba. Status grajenega javnega dobra lahko preneha tudi, če se uredi zemljišče ali zgradi drug objekt z enakim namenom splošne rabe, zaradi česar se status na prvotnem lahko odvzame.

Občinski svet Občine Ajdovščina je na svoji 14. redni seji dne 2. 7. 2020, na  predlog župana sprejel sklep št. 478-38/2020-8, s katerim je odločil o prenehanju statusa javnega dobra na delu nepremičnine parc. št. 2761/3 k.o. 2391 Vipavski Križ po predhodni parcelaciji.

Odvzem  javnega  dobra  je  v  konkretnem  primeru  utemeljen  s  sledečimi  razlogi:

Parcela parc. št. 2761/3 k.o. Vipavski Križ je v lasti Občine Ajdovščina in je javno dobro – javna pot. Parcela pa se v določenem delu že dolgo ne uporabljajo kot pot, niti kot katere druge vrste javnega dobra, saj se preko tega dela parcele lahko dostopa le do stanovanjskega objekta mejaša in nikamor naprej. Mejaš že sedaj to površino uporablja kot svoje dvorišče oz. površine ob hiši. Po izvedeni parcelaciji je ta del pridobil oznako parc. št. 2761/6.

Glede na to, da parcela parc. št. 2761/6 k.o. Vipavski Križ po dejanski rabi ni v splošni rabi, ampak se uporablja kot dvorišče mejaša, je izpolnjen pogoj, ki ga določa  247. člena ZUreP-2, iz katerega izhaja, da status grajenega javnega dobra preneha, če je zemljišče, objekt oziroma njegov del v celoti uničen in ga ni mogoče obnoviti in  je zato onemogočena njegova splošna raba.

Glede na stanje trenutnih vknjižb, se ta odločba izvrši na način, kot izhaja iz 2. točke te odločbe: Nepremičnini ID znak: parcela 2391 2761/6, se po pravnomočnosti te odločbe pri zemljiški knjigi pristojnega sodišča izbriše zaznamba javnega dobra, vpisana v osnovnem položaju nepremičnine pri zapisu imetnika, ter pri imetniku vpiše: matična št. 5879914000, naziv: Občina Ajdovščina, naslov: Cesta 5. maja 6a, 5270 Ajdovščina, pripis »javno dobro v lasti« pa se izpusti.

Na podlagi določb 22. člena Zakona o upravnih taksah (Ur. list RS, št. 106/10 - UPB in 14/15-ZUUJFO,  84/15 – ZZelP-J, 32/16 in 30/18 – ZKZaš) je ta odločba takse prosta.

Ker krog oseb, ki bi utegnile biti prizadete s to odločbo ni določen, se ta vroča z javnim naznanilom.

PRAVNI POUK: Zoper to odločbo je dovoljena pritožba na župana Občine Ajdovščina v roku 15 dni od opravljene vročitve odločbe. Pritožba se vloži pisno ali ustno na zapisnik pri organu, ki je to odločbo izdal in sicer na naslovu Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6a, Ajdovščina. Za vložitev pritožbe je potrebno plačati upravno takso  po tarifni št. 2 Zakona o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 106/10, 14/15 – ZUUJFO, 84/15 – ZZelP-J, 32/16 in 30/18-ZKZaš), v znesku 18,10 EUR.

 

Postopek vodila: Tinkara Lampret Fakuč, višja svetovalka za nepremičnine občine  

Mojca Remškar Planinc, direktorica občinske uprave

 

Javno naznanilo:

- oglasna deska Občine Ajdovščina

- spletna stran Občine Ajdovščina

- enotni državni portal e-uprava

 

Odločba o odvzemu statusa javno dobro v k. o. Vipavski Križ