Novice iz občin

Dokončna prednostna lista upravičencev za oddajo neprofitnih stanovanj v najem v letih 2020 in 2021

Datum: 07.01.2021
Vir:
Rubrika: Razpisi, pozivi, naznanila

[P] [/P] [P]Številka: 3523-6/2020-17                                                      [/P] [P]Datum: 29.12.2020                                                                            [/P] [P]Na podlagi Stanovanjskega zakona (Uradni list RS, št. 69/03, 18/04 – ZVKSES, 47/06 – ZEN, 45/08 – ZVEtL, 57/08, 62/10 – ZUPJS, 56/11 – odl. US, 87/11, 40/12 – ZUJF, 14/17 – odl. US, 27/17 in 59/19) in Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem (14/04, 34/04, 62/06, 11/09, 81/11, 47/14 – v nadaljevanju pravilnik) ter Javnega razpisa za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem, objavljenega na spletni strani občine Vipava, dne 30. 1. 2020 določa Občinska uprava Občine Vipava naslednjo[/P] [P] [/P] [H2][B]Dokončno prednostno listo upravičencev za oddajo neprofitnih stanovanj v najem v letih 2020 in 2021[/B][/H2] [TABLE WIDTH=\"491\" CELLSPACING=\"0\" CELLPADDING=\"0\" BORDER=\"1\" ALIGN=\"center\"] [TBODY] [TR] [TD] [P]Mesto na prednostni listi[/P] [/TD] [TD] [P]Upravičenec[/P] [/TD] [TD] [P]Zbrano število točk[/P] [/TD] [/TR] [TR] [TD] [P]1.[/P] [/TD] [TD] [P]Trošt Vidic Vida[/P] [/TD] [TD] [P]530[/P] [/TD] [/TR] [TR] [TD] [P]2.[/P] [/TD] [TD] [P]Škerjanec Petra[/P] [/TD] [TD] [P]470[/P] [/TD] [/TR] [TR] [TD] [P]3.[/P] [/TD] [TD] [P]Elizabeta Koren[/P] [/TD] [TD] [P]440[/P] [/TD] [/TR] [TR] [TD] [P]4.[/P] [/TD] [TD] [P]Perklič Jan[/P] [/TD] [TD] [P]400[/P] [/TD] [/TR] [TR] [TD] [P]5.[/P] [/TD] [TD] [P]Domić Ivana[/P] [/TD] [TD] [P]390[/P] [/TD] [/TR] [TR] [TD] [P]6.[/P] [/TD] [TD] [P]Softić Sanel[/P] [/TD] [TD] [P]390[/P] [/TD] [/TR] [TR] [TD] [P]7.[/P] [/TD] [TD] [P]Vižintin Monika[/P] [/TD] [TD] [P]380[/P] [/TD] [/TR] [TR] [TD] [P]8.[/P] [/TD] [TD] [P]Naglost Sonja[/P] [/TD] [TD] [P]310[/P] [/TD] [/TR] [TR] [TD] [P]9.[/P] [/TD] [TD] [P]Česnik Nevja[/P] [/TD] [TD] [P]290[/P] [/TD] [/TR] [TR] [TD] [P]10.[/P] [/TD] [TD] [P]Prelc Peter[/P] [/TD] [TD] [P]220[/P] [/TD] [/TR] [/TBODY] [/TABLE] [P]V primeru, da so upravičenci dosegli enako število točk, so imeli izmed teh prednost pri dodelitvi stanovanja prosilci iz prednostnih kategorij, po naslednjem vrstnem redu: družine z večjim številom otrok, mlade družine, invalidi in družine z invalidnim članom, družina z najmanj tremi člani v kateri je zaposlen samo en družinski član oz. nihče, mladi (starost prosilca do 30 let), državljani brez stanovanja ali podnajemniki z daljšo delovno dobo (moški 13 let ženske 12 let), žrtve nasilja v družini, osebe s statusom žrtve vojnega nasilja, prosilci v preteklosti že uvrščeni na prednostno listo ter število let bivanja v občini Vipava.[/P] [P]Z udeleženci, ki so uspeli na razpisu, bo sklenjeno najemno razmerje za nedoločen čas z neprofitno najemnino, in sicer glede na število razpoložljivih stanovanj.[/P] [P]Upravičenec, ki brez utemeljenega razloga: [/P] [UL] [LI]    zavrne dodeljeno primerno stanovanje;[/LI] [LI]    se na ponovni poziv k sklenitvi najemne pogodbe ne odzove;[/LI] [LI]    stanovanja, po podpisu najemne pogodbe ne prevzame;[/LI] [LI]    se v postavljenem roku ne odzove na podpis pogodbe o lastni udeležbi;[/LI] [LI]    ne podpiše pogodbe ali v postavljenem roku ne plača lastne udeležbe;[/LI] [LI]    poda izjavo, da neprofitnega stanovanja ne potrebuje oziroma ne želi več;[/LI] [/UL] [P]se črta iz prednostne liste upravičencev.[/P] [P] [/P] [P][B]direktor občinske uprave - Martin Čibej, l.r.[/B][/P] [P] [/P] [P] [ATTACH CLASS=\"lipdf\" ID=\"2021010713190226\" TITLE=\"20210107131352.pdf\"]DOKONČNA PREDNOSTNA LISTA [/ATTACH][/P]