Novice iz občin

Odločba o odvzemu statusa javno dobro v k. o. Podkraj

Datum: 16.11.2020
Vir: Občina Ajdovščina
Rubrika: Obvestila - občinske nepremičnine

ODLOČBA

1.  Ugotovi se, da je nepremičnini parc. št. 647/3 k. o. 2375 Podkraj, prenehal status javno dobro.

2. Nepremičnini iz prejšnje točke, ID znak: parcela 2375 647/3, se po pravnomočnosti te odločbe pri zemljiški knjigi pristojnega sodišča izbriše zaznamba javnega dobra, vpisana v osnovnem položaju nepremičnine pri zapisu imetnika, ter pri imetniku vpiše: matična št. 5879914000, naziv: Občina Ajdovščina, naslov: Cesta 5. maja 6a, 5270 Ajdovščina, pripis »javno dobro v lasti« pa se izpusti.

3. Posebni stroški postopka niso nastali.

Obrazložitev:

Iz  3. člena Zakona o urejanju prostora (Ur. list RS, št. 61/2017, v nadaljevanju: ZUreP-2),  izhaja, da so grajeno javno dobro zemljišča, objekti in deli objektov, namenjeni taki splošni rabi, kot jo glede na njihov namen uporabe določa zakon ali predpis, izdan na podlagi zakona. Iz 247. člena navedenega zakona nadalje izhaja, da status grajenega javnega dobra preneha, če je zemljišče, objekt oziroma njegov del v celoti uničen in ga ni mogoče obnoviti in je zato onemogočena njegova splošna raba. Status grajenega javnega dobra lahko preneha tudi, če se uredi zemljišče ali zgradi drug objekt z enakim namenom splošne rabe, zaradi česar se status na prvotnem lahko odvzame.

Občinski svet Občine Ajdovščina je na svoji 16. redni seji dne 22. 10. 2020, na  predlog župana sprejel sklep št. 478-119/2020, s katerim je odločil o prenehanju statusa javnega dobra na nepremičnini parc. št. 647/3 k.o. 2375 Podkraj.

Odvzem  javnega  dobra  je  v  konkretnem  primeru  utemeljen  s  sledečimi  razlogi:

Parcela št. 647/3 k. o. 2375 Podkraj je javno dobro v lasti Občine Ajdovščina. Parcela je v naravi dvorišče stanovanjske hiše, ograjeno z zidom in ograjo in se že dolgo ne uporablja kot katerekoli vrste javnega dobra. Kot javno dobro služijo parcele v njeni neposredni bližini.

Glede na to, da parcela po dejanski rabi ni v splošni rabi, je izpolnjen pogoj, ki ga določa  247. člena ZUreP-2, iz katerega izhaja, da status grajenega javnega dobra preneha, če je zemljišče, objekt oziroma njegov del v celoti uničen in ga ni mogoče obnoviti in  je zato onemogočena njegova splošna raba oz. predvsem je izpolnjen pogoj, da se status grajenega javnega dobra lahko odvzame, če se uredi zemljišče ali zgradi drug objekt z enakim namenom splošne rabe, zaradi česar se status na prvotnem lahko odvzame.

Glede na stanje trenutnih vknjižb, se ta odločba izvrši na način, kot izhaja 2. točke te odločbe: Nepremičnini ID znak: parcela 2375 647/3, se po pravnomočnosti te odločbe pri zemljiški knjigi pristojnega sodišča izbriše zaznamba javnega dobra, vpisana v osnovnem položaju nepremičnine pri zapisu imetnika, ter pri imetniku vpiše: matična št. 5879914000, naziv: Občina Ajdovščina, naslov: Cesta 5. maja 6a, 5270 Ajdovščina, pripis »javno dobro v lasti« pa se izpusti.

Na podlagi določb 22. člena Zakona o upravnih taksah (Ur. list RS, št. 106/10 - UPB in 14/15-ZUUJFO,  84/15 – ZZelP-J, 32/16 in 30/18 – ZKZaš) je ta odločba takse prosta.

Ker krog oseb, ki bi utegnile biti prizadete s to odločbo ni določen, se ta vroča z javnim naznanilom.

PRAVNI POUK: Zoper to odločbo je dovoljena pritožba na župana Občine Ajdovščina v roku 15 dni od opravljene vročitve odločbe. Pritožba se vloži pisno ali ustno na zapisnik pri organu, ki je to odločbo izdal in sicer na naslovu Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6a, Ajdovščina. Za vložitev pritožbe je potrebno plačati upravno takso  po tarifni št. 2 Zakona o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 106/10, 14/15 – ZUUJFO, 84/15 – ZZelP-J, 32/16 in 30/18-ZKZaš), v znesku 18,10 EUR.

 

Postopek vodila: Barbara Regulj, višja svetovalka za nepremičnine občine 

Mojca Remškar Planinc, direktorica občinske uprave

 

 Odločba o odvzemu javnega dobra v k. o. Podkraj 

Javno naznanilo:

- oglasna deska OA

- spletna stran OA

- enotni državni portal e-uprava