Novice iz občin

Odločba o odvzemu statusa javno dobro v k. o. Col

Datum: 16.11.2020
Vir: Občina Ajdovščina
Rubrika: Obvestila - občinske nepremičnine

ODLOČBA

1.  Ugotovi se, da je nepremični parc. št. 1028/2 in parc. št. 1028/3 obe k. o. 2373 Col, prenehal status javno dobro.

2. Nepremični iz prejšnje točke, ID znak: parcela 2373 1028/2 se po pravnomočnosti te odločbe, pri zemljiški knjigi pristojnega sodišča izbriše zaznamba javnega dobra ID pravice/zaznambe: 17969055, nepremični iz prejšnje ID znak: parcela 2373 1028/3, se po pravnomočnosti te odločbe, pri zemljiški knjigi pristojnega sodišča izbriše zaznamba javnega dobra ID pravice/zaznambe: 21045113.

3. Posebni stroški postopka niso nastali.

Obrazložitev:

Iz  3. člena Zakona o urejanju prostora (Ur. list RS, št. 61/2017, v nadaljevanju: ZUreP-2),  izhaja, da so grajeno javno dobro zemljišča, objekti in deli objektov, namenjeni taki splošni rabi, kot jo glede na njihov namen uporabe določa zakon ali predpis, izdan na podlagi zakona. Iz 247. člena navedenega zakona nadalje izhaja, da status grajenega javnega dobra preneha, če je zemljišče, objekt oziroma njegov del v celoti uničen in ga ni mogoče obnoviti in je zato onemogočena njegova splošna raba. Status grajenega javnega dobra lahko preneha tudi, če se uredi zemljišče ali zgradi drug objekt z enakim namenom splošne rabe, zaradi česar se status na prvotnem lahko odvzame.

Občinski svet Občine Ajdovščina je na 16. redni seji dne 22. 10. 2020, na predlog župana sprejel sklep št. 478-111/2020, s katerim je odločil o prenehanju statusa javnega dobra nepremičnin s parc. št. 1028/2  in 1028/3 obe k. o. 2373 Col.

Odvzem  javnega  dobra  je  v  konkretnem  primeru  utemeljen  s  sledečimi  razlogi:

Nepremičnini parc. št. 1028/2  in 1028/3 obe k. o. 2373 Col, po dejanski rabi nista v splošni rabi, ampak jih uporablja le lastnik stanovanjske hiše v neposredni bližini in sta tudi deloma pozidani s stanovanjskim objektom. Ti parceli nista del cestnega telesa, prav tako se ne uporabljata kot javna pot in ne kot katere druge vrste javnega dobra.

S tem je izpolnjen pogoj 247. člena ZUreP-2 za odvzem javnega dobra, iz katerega izhaja, da status grajenega javnega dobra preneha, če je zemljišče, objekt oziroma njegov del v celoti uničen in ga ni mogoče obnoviti in je zato onemogočena njegova splošna raba. Status grajenega javnega dobra lahko preneha tudi, če se uredi zemljišče ali zgradi drug objekt z enakim namenom splošne rabe, zaradi česar se status na prvotnem lahko odvzame. Zagotovljena oziroma urejena je prometna ureditev območja z enakim namenom splošne rabe, zato lahko status javnega dobra na tej nepremičnini preneha.

Skladno s 3. členom ZUreP-2, so grajeno javno dobro zemljišča, objekti in deli objektov, namenjeni takšni splošni rabi, kot jo glede na namen njihove uporabe določa zakon ali predpis, izdan na podlagi zakona. Glede na ugotovitev, da parc1028/2  in 1028/3 obe k. o. 2373 Col nista del splošne oz. javne rabe in da je za splošno oz. javno rabo uporabljena druga prometna infrastruktura na tem območju ter upoštevajoč 247. člen ZUreP-2 in pa sklep Občinskega sveta z dne 22. 10. 2020, št. 478-1112020, občinska uprava izdaja predmetno odločbo, s katero glede nepremičnine  parc. št. 1028/2  in 1028/3 obe k. o. 2373 Col ugotavlja, da jima je prenehal status javnega dobra.

Glede na stanje trenutnih vknjižb, se ta odločba izvrši na način, kot izhaja 2. točke te odločbe: Nepremični iz prejšnje točke, ID znak: parcela 2373 1028/2 se po pravnomočnosti te odločbe, pri zemljiški knjigi pristojnega sodišča izbriše zaznamba javnega dobra ID pravice/zaznambe: 17969055, nepremični iz prejšnje ID znak: parcela 2373 1028/3, se po pravnomočnosti te odločbe, pri zemljiški knjigi pristojnega sodišča izbriše zaznamba javnega dobra ID pravice/zaznambe: 21045113.

Na podlagi določb 22. člena Zakona o upravnih taksah (Ur. list RS, št. 106/10 - UPB in 14/15-ZUUJFO,  84/15 – ZZelP-J, 32/16 in 30/18 – ZKZaš) je ta odločba takse prosta.

Ker krog oseb, ki bi utegnile biti prizadete  s to odločbo ni določen, se odločba vroča z javnim naznanilom.

PRAVNI POUK: Zoper to odločbo je dovoljena pritožba na župana Občine Ajdovščina v roku 15 dni od opravljene vročitve odločbe. Pritožba se vloži pisno ali ustno na zapisnik pri organu, ki je to odločbo izdal in sicer na naslovu Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6a, Ajdovščina. Za vložitev pritožbe je potrebno plačati upravno takso  po tarifni št. 2 Zakona o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 106/10, 14/15 – ZUUJFO, 84/15 – ZZelP-J, 32/16 in 30/18-ZKZaš), v znesku 18,10 EUR. 

 

Postopek vodila Barbara Regulj, višja svetovalka za nepremičnine občine 

Mojca Remškar Planinc, direktorica občinske uprave 

 

Odločba o odvzemu javnega dobra v k. o. Col 

 

 

Javno naznanilo:

- oglasna deska Občine Ajdovščina

- spletna stran Občine Ajdovščina

- enotni državni portal e-uprava