Novice iz občin

Razvoj mreže hiš dobre volje

Datum: 22.03.2019
Vir: Mestna občina Nova Gorica
Rubrika: Sporočilo za javnost

Dom upokojencev Nova Gorica bo, kot vodilni partner v projektu Razvoj mreže hiš dobre volje, skupaj z ostalimi partnerji, skušal postaviti temelje za vzpostavitev modela mreže Hiš dobre volje oz. dnevnih centrov za starejše v upravičenih naseljih. Model se vzpostavlja na podlagi primera dobre prakse, to je Hiše dobre volje Miren, ki je nastal v sodelovanju med zavodom Dom upokojencev Nova Gorica in Občino Miren-Kostanjevica. Hiša dobre volje predstavlja učinkovit odgovor na proces staranja prebivalstva, predvsem v urbanih podeželskih središčih. V okviru projekta bo izvedene raziskava za identifikacijo potreb uporabnikov v upravičenih naseljih Občine Brda in Mestne občine Nova Gorica ter definiranje morebitnih lokacij za postavitev novih hiš dobre volje, priprava promocijskega materiala za potencialne uporabnike storitve, izmenjava dobrih praks z drugimi izvajalci istih ali podobnih storitev, prostorska nadgradnja objekta – Hiše dobre volje Miren in organiziranje dodatnih dogodkov za dvig kvalitete bivanja v »hiši«, analiza razvoja novih podpornih storitev ter usposabljanje o pripravi dietne prehrane.

CILJI projekta so:

  • Dvig kakovosti bivanja starejših, zmanjšanje občutka osamljenosti in zagotavljanje inovativnih socialnih storitev za starejše, ki jim omogočajo finančno dostopnejšo in lažje sprejemljivo storitev ter posledično kasnejšo vključevanje v domove za starejše.
  • Povečanje podjetnosti in zaposljivosti na podeželju in v urbanih središčih.
  • Povezovanje deležnikov v inovativna razvojna partnerstva.
  • Spodbujanje potenciala za razvoj novih storitev in dvig kvalitete življenja prebivalcev.
  • Zagotavljanje pogojev za razvoj novih poslovnih priložnosti zelenih storitev in produktov.
  • Ohranjanje naravnih vrednot za trajnostni razvoj območja.
  • Spodbujanje varstva okolja in trajnostne rabe naravnih virov.
  • Izboljšanje socialnih storitev in socialne vključenosti.
  • Spodbujanje medgeneracijskega sodelovanja in zagotavljanje kakovostnega preživljanja prostega časa.

Vrednost projekta znaša 60.669 €, od tega je ESRR sredstev 46.240 €, ostalo so lastna sredstva. V projekt bodo vključeni partnerji, upravičenci do storitev dnevnega varstva starejših, njihovi svojci ter drugi deležniki (gostinska, prevozniška in storitvena podjetja, učenci itd.). Projekt predstavlja pomemben prispevek k doseganju specifičnih ciljev v okviru Strategije lokalnega razvoja LAS V objemu sonca. Naložbo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in Republika Slovenija. 

PARTNERJI projekta:
Dom upokojencev Nova Gorica
Občine Miren - Kostanjevica
Mestna občina Nova Gorica
Občina Brda
Društvo prostovoljcev Vincencijeve zveze dobrote
Območna obrtno-podjetniška zbornica Nova Gorica.

Povezave:
https://www.dung.si
http://www.eu-skladi.si
http://www.las-vobjemusonca.si