Koliko morajo o delovanju zavodov vedeti predstavniki občin kot ustanoviteljic v svetih javnih zavodov

datum: 25.04.2012

kategorija: izobraževanje

Revizije Računskega sodišča Republike Slovenije nad poslovanjem javnih zavodov so odkrile nekatere nepravilnosti pri delovanju svetov javnih zavodov in tudi dejstvo, da bi lahko sveti delovali učinkoviteje. Poleg nekaterih drugih je tudi to eden od pokazateljev, da predstavniki svetov niso strokovno dovolj usposobljeni za svoje delo. Resda je tovrstni usposabljanj malo, vendar pa je vseeno moč dobiti izobraževalne programe z natančnimi in preglednimi znanji, prilagojenimi nestrokovnjakom in dovolj izčrpnimi, da se predstavnikom občin v svetih zavodov ni treba odločati na pamet.

 

V okviru nadzora nad poslovanjem javnih zavodov je Računsko sodišče Republike Slovenije izvedlo revizijo pravilnosti in smotrnosti delovanja svetov zavodov v letu 2007 v več javnih zavodih. Revizija je odkrila nekatere nepravilnosti pri delovanju svetov javnih zavodov in tudi dejstvo, da bi lahko sveti delovali učinkoviteje. Podana so bila tudi priporočila za izboljšanje učinkovitosti delovanja svetov javnih zavodov.

Za kvalitetno in odgovorno opravljanje svojih nalog, med katerimi so pomembnejše: sprejem splošnih aktov javnega zavoda, določitev finančnega načrta, sprejem zaključnega računa in sprejem ter spremljanje programov dela in razvoja javnih zavodov, morajo člani svetov zavodov poleg tega, da obvladujejo področje, na katerem deluje posamezni javni zavod, imeti tudi temeljna znanja s področja računovodenja zavoda ter seveda natančno poznati svoje pristojnosti in dolžnosti, tako z vsebinskega, kakor tudi s pravno  formalnega vidika.

Ugotoviti je moč, da predstavniki občin v svetih javnih zavodov (poleg drugih članov svetov) niso dovolj usposobljeni, da bi lahko učinkovito sodelovali pri sprejemanju odločitev, ali imeli vsaj vpogled v vprašanja v zvezi z delovanjem in predvsem finančnim poslovanjem zavoda. S tem pa (nehote) onemogočajo občini kot ustanoviteljici zavoda, da bi imela ustrezen in potreben nadzor nad sredstvi, ki jih namenja za delovanje zavoda.

Vprašanje usposabljanja kadrov za izbor članov svetov zavodov seveda ni in ne more biti sistemsko urejena, moč pa je najti nekatere izobraževalne programe, ki obravnavajo posamezne vsebinske sklope, ki naj bi jih člani svetov poznali. Seveda pa lahko posamezna občina sama sistematično pristopi k usposabljanju svojih predstavnikov za delovanje v svetih zavodov, ali pa se nekaj občin med seboj poveže in povabi k oddaji ponudbe organizacije, ki imajo kakovostne izobraževalne programe s tega področja. To so na primer seminarji s področja pridobitne in nepridobitne dejavnosti zavodov, zaključni račun in poslovno poročilo zavodov, vprašanja DDV v poslovanju zavodov, Praktični in izkustveni vidiki pristojnosti in nalog svetov zavodov in podobno


Takšna izobraževanja lahko predstavnikom občin v svetih javnih zavodov nudijo najmanj toliko znanja, da lahko le-ti na sejah svetov postavijo pomembna, ključna, lahko tudi neprijetna vprašanja vodstvom zavodov v zvezi z njihovim delovanjem in predvsem finančnim poslovanjem. Občinam – ustanoviteljicam zagotovo ni vseeno, kako zavod posluje s proračunskimi sredstvi in kako deluje za dosego ciljev, zaradi katerih je bil sploh ustanovljen.

Ključne točke

  • seminarji za občinske uradnike
  • delavnice za občinske uradnike
  • posveti za občinske uradnike

Povpraševanje

Pridobite si mnenje strokovnjakov s področja izobraževanje.
5 - 9 =