LETNO POROČILO ZAVODOV ZA USTAVOVITELJE - OBČINE

datum: 10.12.2010

kategorija: izobraževanje

Strokovni seminar Letno poročilo za leto 2010 je namenjen tudi občinam kot ustanoviteljicam zavodov, sicer pa so nanj vabljeni računovodski delavci zavodov in drugih posrednih proračunskih porabnikov ter drugih osebe javnega prava, ki vodijo poslovne knjige po zakonu računovodstvu.

Seminar obravnavali celovito problematiko izdelave letnega poročila za leto 2010 ter priprave
finančnega načrta za leto 2011. Predstavljena bosta tudi primera uskladitev pravilnika o računovodstvu in pravilnika o blagajniškem poslovanju z zakonskimi spremembami.

Strokovni seminar Letno poročilo za leto 2010 (13. 1. 2011 v Mariboru in 20. 1. 2011 v Ljubljani) je namenjen tudi občinam kot ustanoviteljicam zavodov, sicer pa so nanj vabljeni računovodski delavci zavodov in drugih posrednih proračunskih porabnikov ter drugih osebe javnega prava, ki vodijo poslovne knjige po zakonu računovodstvu.    Predstavniki občin, kot ustanoviteljic zavodov morajo namreč do podrobnosti poznati metode in seveda vsebine letnih poročil zavodov in tudi njihovih finančnih načrtov. Le tako bodo lahko občine opravljale svojo funkcijo nadzora nad delovanje »svojih« zavodov, hkrati pa bodo lahko odločale o občinskem proračunu na osnovi finančnih načrtov zavodov.   Seminar obravnavala celovito problematiko izdelave letnega poročila za leto 2010 s poudarkom na vsebini izkazov bilance stanja, izkaza prihodkov in odhodkov ter pojasnil k računovodskim izkazom uporabnikov enotnega kontnega načrta, ki poslujejo s sredstvi javnih financ. K letnemu poročilu sodi tudi izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ in register tveganj. Finančni načrt za leto 2011 prav tako sodi med naloge ki jih službe pripravljajo za sprejem praviloma hkrati z obravnavo in sprejemom letnega poročila. Pravilnik o računovodstvu in pravilnik o blagajniškem poslovanju je potrebno uskladiti s spremenjenimi podzakonskimi predpisi Zakona o računovodstvu in drugimi predpisi. Primera obeh pravilnikov bosta tudi predstavljena na tem seminarju.  

Poleg priložnostnega pisnega gradiva bodo udeleženci dobili tudi zgoščenko (CD) z vso navezujočo se zakonodajo (iz 1. dela programa) ter možnost prejema gradiva letnega poročila in pravilnikov v elektronski obliki.

Ključne točke

  • seminarji za občinske uradnike
  • delavnice za občinske uradnike
  • posveti za občinske uradnike

Povpraševanje

Pridobite si mnenje strokovnjakov s področja izobraževanje.
5 + 2 =