Splošni podatki o geografskih informacijskih sistemih

Občine morajo v skladu z zakonodajo (Zakon o urejanju prostora – ZUreP-1, Zakon o graditvi objektov – ZGO-1) sistematično in urejeno voditi postopke in pri tem uporabljati prostorske podatke. Zaradi količine in kompleksnosti podatkov je praktično nujna uporaba aplikativnih rešitev – t.i. GIS-ov.

Med najbolj pogostimi uporabami GIS-ov v delovanju občine so:

  • Priprava prostorskih načrtov, vključno s predlogi in pobudami občanov,
  • priprava lokacijskih informacij,
  • vodenje evidence in priprava gradbenih dovoljenj,
  • izračun komunalnega prispevka, NUSZ ipd.,
  • vodenje evidence nepremičnin v lasti občine,
  • vzdrževanje podatkov o gospodarski javni infrastrukturi (vodovod, kanalizacija, ceste, ipd.),
  • priprava statističnih analiz, vezanih na prostor,
  • vpogled javnosti v prostorske podatke in podobno.

Na tržišču obstaja več aplikativnih rešitev, ki se ukvarjajo s problematiko urejanja prostora na nivoju občin. Med njimi sta najbolj pogosto uporabljana sistema PISO (Prostorski informacijski sistem občin podjetja Realis d.o.o.) ter iObčina ( podjetje Kaliopa d.o.o.). Poleg za občine namenjenih rešitev obstaja v Sloveniji vrsto drugih, javno dosegljivih GIS-ov, ki prikazujejo različne prostorske evidence, npr:

Ključne točke

 

  • prostorsko načrtovanje

Povpraševanje

Pridobite si mnenje strokovnjakov s področja gis.
2 - 9 =