GIS

Občine morajo v skladu z zakonodajo (Zakon o urejanju prostora – ZUreP-1, Zakon o graditvi objektov – ZGO-1) sistematično in urejeno voditi postopke in pri tem uporabljati prostorske podatke. Zaradi količine in kompleksnosti podatkov je praktično nujna uporaba aplikativnih rešitev – t.i. GIS-ov.

Aktualno

Pogosto zastavljena vprašanja

Kaj je REN?

REN je okrajšava za Register nepremičnin, ki ga vodi Geodetska uprava RS in združuje podatke iz katastra stavb (KS), zemljiškega katastra (ZK), evidenc MKGP (namenska raba in spravilo lesa) ter se povezuje na registers prostorskih enot (RPE) ter centralni register prebivalstva (CRP). REN bo uporabljen kot osnovna evidenca pri projektu posplošenega vrednotenja nepremičnin.

Ključne točke

 

  • prostorsko načrtovanje

Povpraševanje

Pridobite si mnenje strokovnjakov s področja gis.
5 - 7 =