AGORA - Koncept odprtega okolja za celovito e-participacijo na lokalni ravni

...kot nov način, kako vključiti občane v trajni dialog o prihodnosti.

Agora je grški izraz za glavni trg, ki je predstavljal pomembno središče za srečevanje in komuniciranje (kasneje tudi trgovanja) prebivalcev antičnega polisa. Agora označuje prostor govorjenja in poslušanja, prodajanja in kupovanj, srečevanja in odločanja. Agora je srce mesta, prostor združevanja in predstavlja sinonim za izmenjavo in sodelovanje.

Osrednji cilj projekta AGORA je razviti koncept demokratičnega in odprtega okolja za široko e-participacijo na lokalni ravni, s čimer bo dan prispevek k vzpostavljanju temeljev za bolj odzivno in inkluzivno družbeno-politično okolje. Okolje, v katerem bodo posamezniki ne glede na njihove osebne okoliščine imeli večjo možnost soodločanja pri zadevah, ki vplivajo na njihovo življenje v lokalni skupnosti.

Glavni cilj projekta AGORA je vzpostaviti koncept odprtega okolja za celovito e-participacijo na lokalni ravni, ki bo omogočal dvosmerno komunikacijo med občino in občani preko različnih komunikacijskih kanalov.

Na osnovi analiz s področja e-demokracije, e-upravljanja in e-participacije ranljivih skupin v EU bo projektna skupina razvila koncepte inovativnih načinov e-participacije, vključno z metodologijo za spodbujanje zainteresiranosti občanov za sodelovanje, ob posebnem poudarku na vključevanju in motiviranju ranljivih skupin. Na podlagi tega bo oblikovan koncept občinskega družbenega spleta, ki bo omogočal dvosmerno komunikacijo med občino in občani ter povezovanje z obstoječimi (SMS, digitalna televizija, itd.) in prihajajočimi komunikacijskimi tehnologijami.

Projekt AGORA stremi k doseganju splošnih ciljev, kot so dvig kakovosti življenja, spodbujanje uporabe IKT, dvig inovativnosti, vzpodbujanje trajnostnega razvoja, hkrati pa zaradi uporabe odprtih standardov omogoča interoperabilnost.

Projektne aktivnosti potekajo od 6.julija 2009, zaključile pa se bodo 30.septembra 2010.

Vodilni partner v projektu AGORA je podjetje Arctur d.o.o., partnerja pa sta podjetje Alianta d.o.o. in Fakulteta za družbene vede. Projekt sofinancirata Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo in Evropska unija v okviru Evropskega sklada za regionalni razvoj. Celotna vrednost projekta znaša 265.433,66 EUR od tega je vrednost sofinanciranja 159.260,19 EUR.